top of page

מסלולי מימון לשיתוף פעולה בינלאומי במו"פ

איקון מסלול מימון לשיתופי פעולה בינלאומי במו"פ

רשות החדשנות מציעה מגוון מסלולים לשיתופי פעולה טכנולוגיים בינלאומיים בין חברות ישראליות לחברות זרות ולתאגידים רב-לאומיים בכל רחבי העולם. מטרת המסלול הינה לקדם פיתוחים טכנולוגים משותפים ולסייע למוצרים אלה להפוך גלובליים.

קרנות דו-לאומיות 

הקרנות מעודדות שיתוף פעולה דו-לאומי טכנולוגי לביצוע ע"י חברות משתי מדינות שונות. המדינות הרלוונטיות מעבירות לקרנות הדו-לאומיות סכום כסף שנתי שנועד למימון פרויקטי מו"פ משותפים בין חברות ישראליות לבין חברות זרות.

מטרת הקרנות הדו-לאומיות הינה להגדיל את כושר התחרות והיתרון היחסי של חברות ישראליות בשוק העולמי, על ידי עידוד שיתופי פעולה ביניהן לבין חברות זרות, קידום ופיתוח של טכנולוגיות משלימות וחדשות והקטנת החשיפה הפיננסית והטכנולוגית.​​

 

כיום פועלות חמש קרנות דו-לאומיות: 

תכניות דו-לאומיות (דרך רשות החדשנות)

התכניות הדו-לאומיות לתמיכה מקבילה מהוות פלטפורמה לקידום שיתופי פעולה טכנולוגיים בין גופי מחקר ופיתוח ישראליים לגופים זרים מכל רחבי העולם. המימון לתוכניות המאושרות ניתן על ידי הגופים הממשלתיים האמונים על נושא המחקר והפיתוח במדינות היעד (בישראל באמצעות הרשות לחדשנות).

חלק מהמדינות איתן קיימות תכניות דו-לאומיות:

       צרפתקפריסיןרוסיהשבדיה

מסלול לפיתוח והתאמת מוצרים לשווקים המתפתחים

על מנת להקל על חברות ישראליות לחדור לשווקים מתפתחים (למשל הודו, סין, אפריקה, דרום אמריקה), הרשות הקימה מסלול תמיכה ייעודי. המסלול מיועד לחברות ישראליות בכל ענפי התעשייה, הנדרשות לבצע שינויים טכנולוגיים במוצר שפיתחו לטובת התאמתו לשווקים המתפתחים.

מסלול לפיתוח בשיתוף עם תאגידים רב-לאומיים

המסלול מעודד שת"פ בין תאגידים רב-לאומיים לבין חברות ישראליות.

מטרת המסלול הינה חיבור בין חברות ישראליות לתאגידים רב-לאומיים ויצירת אפשרות לשילובן בפעילות הטכנולוגית והעסקית של התאגיד הרב-לאומי.

רשימה חלקית של התאגידים הרשומים למסלול זה:

  • 3M                                     

  • Abbott Laboratories

  • Alcatel-Lucent

  • Audi

  • Boston Scientific Corporation

  • Bosch

bottom of page