top of page

שאלות נפוצות ותשובות

 • לאחר שכבר קיבלתי אישור לתוכנית מחקר, מתי אני מקבל את הכסף ומהו קצב התזרים שלו ?"
  רשות החדשנות מצהירה כי משך הזמן מיום הגשת התוכנית ועד לדיון בוועדה הינו כשלושה חודשים. לאחר אישור התוכנית, החברה אמורה לחתום על מסמכים רלוונטיים להפעלת התוכנית (דף תקציב וכתב האישור). לאחר הפעלת התוכנית ובתוך פרק זמן קצר יחסית, מקבלת החברה (במרבית המקרים) מקדמה ע"ס 35% מהמענק המאושר. תשלום יתרת המענק הינו בגין הוצאות שהחברה מוציאה בפועל לאורך תקופת התוכנית (שנה אחת) ומדווחת באופן שוטף בכל רבעון. לאחר בדיקת הדיווח, הרשות מעבירה את חלקה בהוצאות המאושרות (שיעור המענק) בתוספת מקדמה שוטפת של עד 15% מהמענק המאושר עבור כל דו"ח, עד לתשלום של 90% מהמענק. את 10% הנותרים של המענק המאושר הרשות מעבירה בתום תקופת הפיתוח ולאחר ביקורת רו"ח מטעמה המבקר את הדו"ח הכספי הסופי של החברה. מניסיוננו, סה"כ הזמן שעובר עד לקבלת המקדמה הנו כשלושה עד שישה חודשים.
 • כמה משאבים נדרשים מהחברה שלי מתחילת התהליך ועד לאישור הבקשה?
  בשנים האחרונות יותר ויותר חברות ישראליות פונות לרשות החדשנות בבקשה לקבל מענקים לתוכניות המו"פ שלהן. כתוצאה מכך התחרות על התקציבים של הרשות הולכת וגדלה. כיום, יותר מתמיד, נדרשות החברות הפונות בבקשה לתמיכה ליצירתיות מחשבתית באופן כתיבת הבקשה למענק, על מנת לא רק להיות "בפסגת הטכנולוגיה" אלא גם שהרשות ונציגיה יבינו וידעו זאת. החברות נדרשות להשקעת זמן רצינית בכדי להפיק תוכנית איכותית, קולעת ומפורטת שתשקף מחד, את החברה, הטכנולוגיה שלה, יכולותיה וצרכיה הייחודיים ומאידך תעמוד בכל הדרישות הקפדניות והנהלים הרבים של הרשות לחדשנות. השימוש ביועצים מומחים לצורך כתיבת תוכנית בקשה למענק הוכיח עצמו לאורך השנים, וחברות שנעזרות ביועצים כאלה נהנות לרוב מתקציבים ומענקים גדולים יותר בהשוואה לאלו שכתבו בעצמן את הבקשה וכן להקטנה בצורה משמעותית של המשאבים שהחברה משקיעה. חברתנו, בשונה מיועצים אחרים, מספקת פתרון מלא מקצה לקצה כל השלבים השונים בתהליך, החל משלב כתיבת הבקשה, בניית התקציבים והמסמכים הנלווים, הכנה לבדיקות הטכנולוגיות והפיננסיות והכנה של כלל הדיווחים הכספיים והטכנולוגיים לאורך השנה.
 • כמה משאבים נדרשים מהחברה אחרי קבלת האישור?
  לאחר קבלת האישור לתוכנית המחקר נדרשת החברה לעמוד במספר דרישות לצורך מימוש הזכות לקבלת הכסף. המענקים שניתנים לחברה, כמו כל הליך אל מול גורם ממשלתי, כרוכים במידה מסוימת של בירוקרטיה לצורך קבלתם. להלן הפעילויות הנדרשות מצד החברה לאורך השנה (תקופת המו"פ): דיווחי שעות של עובדים: חברות המעסיקות פחות מ-10 עובדי מו"פ אינן מחויבות בדיווח ממוחשב, ויכולות לבצע רישום שעות ידני. בחברות המעסיקות למעלה מ-10 עובדי מו"פ יש להתקין שעון נוכחות מאושר וכן לוודא שהעובדים הרלוונטיים לתוכנית מדווחים תשלומים וחשבוניות: החברה צריכה לחתום על חשבוניות רלוונטיות לתוכנית (אשר מופיעות בתקציב המאושר שניתן לחברה) ולשייכן לסעיף המתאים. לכשתיבדק החברה על ידי רו"ח היא תצטרך להציג חשבונית ולהוכיח תשלום לספק דו"חות כספיים רבעוניים: דוחות אלה מוכנים על ידינו בשיתוף עם מנהל החשבונות בחברה, מדי רבעון, בהתאם להוצאות בפועל של החברה ולתקציב שאושר לה. דו"ח העברות בין סעיפים: דו"ח זה, שמוכן על ידינו, אותו ניתן להגיש במועד אחד בלבד בתוך תקופת המו"פ ולא יאוחר מ-90 יום לפני מועד סיומה, נדרש במידה ויש שינויים מהותיים בביצועים בפועל של החברה לעומת מה שתוכנן והוגש על ידה במסגרת הבקשה המקורית. מרבית החברות נעזרות בדו"ח זה על מנת לנצל בצורה מקסימאלית את התקציב שאושר להן. הדו"ח מאפשר לחברות, לאחר הנמקה, להעביר סכומי כסף שלא נוצלו בסעיפים מסוימים (ניצול חסר) לסעיפי הוצאה שנוצלו בצורה שחרגה מהאישור המקורי (ניצול יתר). דו"ח כספי סופי: מצרף של כל הדו"חות הרבעוניים שהוגשו, יחד עם תיקונים, תוספות והתאמות נדרשות. דו"ח זה אף הוא מוכן על ידינו, בשיתוף עם מנהל החשבונות בחברה והוא צריך להיות מבוקר ע"י רואה החשבון של החברה. דו"ח טכני סופי: דו"ח זה מוגש בתום תקופת הפיתוח. הדו"ח יכיל תיאור קצר של תוכנית הפיתוח שהסתיימה - הצלחות, כישלונות, דחיות ועיכובים, וכן דברים מהותיים שנתגלו לאורך התקופה ועוד. בדיקה חשבונאית מול רו"ח מטעם רשות החדשנות: יתקיים ביקור של רו"ח מטעם רשות החדשנות במשרדי החברה ובמסגרתו יבדקו הספרים של החברה אל מול הדיווחים שהוגשו במהלך התקופה. אנו לוקחים חלק בבדיקה זאת ביחד עם נציגי החברה. במסגרת מגוון השירותים הניתנים ללקוחותינו ובשונה מיועצים אחרים, חברתנו מכינה עבור הלקוח את כלל הדיווחים הנדרשים לאורך תקופת הפיתוח ובכך מפחיתה בצורה משמעותית את התעסקותה בנושא.
 • מהו מנגנון החזר התמלוגים לרשות החדשנות?
  לאחר תום פיתוח מוצר בתמיכתה של רשות החדשנות, על החברה לדווח פעמיים בשנה על מכירות (גם אם לא החלו מכירות) אותו המוצר. עפ"י אותו דיווח על החברה להעביר לרשות תשלומי תמלוגים שהנם פונקציה של המכירות המדווחות, עד לכיסוי מלא של המענק (סכום המענק שקיבלה החברה הנו צמוד לדולר ונושא ריבית שנתית). באם החברה מקבלת מרשות החדשנות מספר מענקים לאורך מספר שנים, סך כל המענקים שקיבלה החברה נכנס ל"תיקיית חוב" ב-"קרן תמורה". כל החזר תמלוגים מקזז את החוב של החברה אל מול הקרן. ישנן סוגיות רבות וחשובות בכל הקשור להתחייבויותיה של החברה לרשות החדשנות ולקרן תמורה ויש לנהוג במשנה זהירות ולהיוועץ במומחים בתחום בכל סוגיה מהותית שעולה (לדוגמא: אילו מוצרים משויכים למדען ואילו לא, האם ניתן להפריד בין רכיבים מסוימים בתוך מוצר ככאלה ששייכים לרשות וכאלה שלו, מהו החוב המשוער לקרן תמורה בעת ביצוע "אקזיט" ועוד). גם שרות זה יכול להינתן על ידינו במסגרת מגוון השירותים שאנו מציעים.
 • האם ניתן להעביר ידע שפותח בסיוע הרשות לחדשנות אל מחוץ לישראל
  התיקון לחוק המו"פ מאפשר כיום (במקרים מסוימים) להעביר לחו"ל ידע שפיתוחו נתמך על ידי רשות החדשנות בתמורה לתשלום "קנס" שיפצה את המדינה על השנים בהן תמכה בחברה והשתתפה בסיכון שבפיתוח. רשות החדשנות קבעה מנגנון כלכלי שמשקף הן את משאבי וצרכי החברה והן את משאבי וצרכי המדינה. ככלל, נקבעו מספר מנגנונים למספר תסריטים אפשריים בהם ידע יוצא אל מחוץ לישראל. ועדת המחקר רשאית לאשר במקרים מיוחדים בקשה להעברת ידע אל מחוץ לישראל בתמורה לתשלום במזומן של הסכום הבסיסי. סכום זה הינו מכפלה של היחס שבין המענקים שקיבלה החברה מרשות החדשנות לבין סך השקעות החברה בידע הנמכר כשהוא מוכפל במחיר המכירה של הידע ובלבד שהסכום הבסיסי לא יפחת מסך המענקים שקיבלה החברה בתוספת ריבית שנתית ובניכוי תמלוגים ששולמו. על הסכום לתשלום יחולו הוראות הפחתת סכום הבסיס, כך שחברה שחלפו 10 שנים מתום תקופת התמיכה תחזיר רק את המענקים שקיבלה מרשות החדשנות בתוספת ריבית שנתית. בנוסף, הסכום לתשלום מוגבל בהתאם להוראות הסכום המרבי עד לסך של פי 3 מסך המענקים הצמודים, במידה והחברה ממשיכה את פעילותה בארץ ועד פי 6 מסך המענקים הצמודים במידה והחברה מפסיקה את פעילותה בארץ.

לשאלות נוספות

bottom of page