top of page

מועדי הגשת בקשות למענקי מו"פ

היקף בקשות של עד 15 מיליון ש"ח - ניתן להגיש בכל ימות השנה. 

הבקשות יועלו לדיון בוועדה במועדים קבועים בהתאם לתאריכי ההגשה הבאים.

  •  בקשות שיוגשו בין התאריכים 04.03.20XX-21.05.20XX תשובות צפויות להינתן ב-8/20XX

  •  בקשות שיוגשו בין התאריכים 22.05.20XX-13.07.20XX תשובות צפויות להינתן ב- 11/20XX

  •  בקשות שיוגשו בין התאריכים 14.07.20XX-03.09.20XX תשובות צפויות להינתן ב-12/20XX

  *   יש לשים לב כי תחילת תקופת הביצוע המבוקשת לא תהיה לפני ה-1 לחודש בו הוגשה הבקשה. 

 

היקף בקשות  מעל 15 מיליון ש"ח - יוגשו לא יאוחר מתאריך 12.20XX בשנה שקדמה לשנת הפיתוח

צפי למתן תשובות הוועדה הינו פברואר 20XX+1

חשוב: ניתן להגיש בקשות לתמיכה עבור מספר פרויקטים. את כלל הבקשות יש להגיש במועד אחד כפי שמפורט לעיל למעט בהגשות במסגרת קולות קוראים או במסגרת מסלולים מיוחדים. באם החברה מגישה בקשה במסגרת קול קורא, עליה לפעול על פי ההנחיות שיפורסמו במסגרתו.

   *  התאריכים המוצגים אינם מחייבים ועלולים להשתנות בהמשך השנה.

  **  מועד אחרון להגשה יהיה בשעה 23:59 ועל פי התאריכים הנקובים מעלה. הגשות אשר יוגשו באיחור לא יתקבלו.

  *** כלל התשובות צפויות להישלח במייל כשבועיים לאחר הוועדה. 

bottom of page