top of page

הוצאות מוכרות

הוצאות מחקר ופיתוח אשר מוכרות במסגרת מסלולי התמיכה השונים

 

מרבית מסלולי התמיכה בתוכניות מו"פ נותנים מענקים עבור פעילויות מחקר ופיתוח בלבד (הוצאות ישירות). פעילויות נוספות כגון שיווק, מכירה וייצור במרבית המקרים אינן מוכרות לצורך קבלת מענקים (ניתן לסייג את מסלול הזנק לחברות מתחילות בו מוכרות חלקן מהוצאות השיווק במסגרת התקציב המאושר).

ההוצאות המפורטות מטה מהוות את עיקר התקציב של תוכנית המחקר והפיתוח בחברות השונות והן אלה המוכרות במסגרת מרבית מסלולי התמיכה השונים:

 

הוצאות כוח אדם:

הוצאות בגין עובדי מו"פ הקשורים בביצוע תוכנית הפיתוח. עובדים אלה אמורים להיות מועסקים במחלקות ההנדסה והפיתוח בארגון.

שכרם של בעלי התפקידים הבאים מוכר לעניין זה :

 • מנהלי הפיתוח (CTO, VPRD, CEO)

 • מפתחים (אנשי תוכנה, חומרה, אלגוריתמיקה, מהנדסים ועוד)

 • אנשי בדיקה (QA)

 • אנשי אינטגרציה

 • אנשי מערכת (SYSTEM)

 • מנהלי מוצר (PM)

 • עובדי קבלן כוח אדם המועסקים בצוות הפיתוח; ועוד

תקרת השכר הנה 30,000 ₪ למשרה מלאה (עלות מעביד כולל הוצאות סוציאליות).

אחוז תעסוקה מינימלי בפרויקט הנו 10% משרה.

 

הוצאות תקורה:

הוצאות התקורה הנן הוצאות מחקר ופיתוח עקיפות אשר נדרשות מהארגון לצורך יישומה של תוכנית המחקר. הוצאות אלה יכולות לכלול נסיעות לחו"ל, שכ"ד, ניקיון, מזכירות, הנהלת חשבונות וכו'.

הוצאות התקורה מחושבות ומאושרות אוטומטית כפונקציה של משכורות עובדי הפיתוח (בהיקף של כ-20% מהוצאות כוח האדם המאושרות).

החברה לא נדרשת להציג פירוט של הוצאות אלה.

 

חומרים מתכלים:

סעיף זה מתייחס להוצאות החברה על חלקים ורכיבים מתכלים אשר נדרשים לשלבי הפיתוח הראשונים (למשל לניסויים) ובפרט לצורך ייצור אב טיפוס.

חומרים מתכלים הנם חומרים אשר אין לחברה שימוש בהם בתום תקופת הפיתוח (להבדיל מציוד), שלא ניתן למכור אותם בתום התקופה והם מסיימים את חייהם בתום תקופת התוכנית.

 

קבלני משנה ויועצים:

הוצאות בגין קבלני משנה ויועצים המספקים שירותי פיתוח ישירים לתוכנית המו"פ וכן כאלה אשר מבצעים חלק מתוכנית המחקר ובתנאי שאין להם כל זכות בידע המפותח.

במקרים ובתנאים מסוימים, תוכרנה גם הוצאות של קבלני משנה מחוץ לישראל

 

ציוד:

הרשות לחדשנות מכירה בהוצאות הפחת של הציוד שנרכש בחברה ומשמש לתוכנית המחקר. הוצאות הפחת המוכרות הנן בשיעור של 33% מעלות הרכישה של הציוד, מדי שנה, למשך 3 שנים.

הציוד יכול לכלול, בין היתר:

 • מחשבים וציוד היקפי לפיתוח

 • תוכנות פיתוח

 • מכונות

 • ציוד בדיקה

 • ציוד מעבדה; ועוד

 

שונות:

סעיף זה מתייחס להוצאות מו"פ נוספות אשר אינן מהוות חלק מהסעיפים שצוינו לעיל. הרשות לחדשנות מכירה, בין היתר, גם בהוצאות הבאות:

 • שכירת ציוד ותוכנות

 • רישום פטנטים וסימנים מסחריים

 • רכישת סקרי שוק מן המדף

 • הוצאות "ענן"

שיווק (חברות מתחילות):

סעיף זה מתייחס רק למסלול הזנק לחברות מתחילות ובסעיף זה יכולות החברות לבקש הוצאות שיווק של עד 15% מהתקציב המבוקש. ההוצאות המבוקשות יכולות להיות:

 • יועצים שיווקיים

 • טיסות (מוגבל ל-20 אלף ₪)

 • תערוכות

 • כנסים

 • הדפסות שיווקיות

 • סרטון מוצר

 • מרקום; ועוד

bottom of page