top of page

הטבות מס ואישורים מיוחדים

איקון מסלול הטבות מס ואישורים מיוחדים

יחידות התמריצים והקניין הרוחני ברשות לחדשנות אחראיות על מתן אישורים מיוחדים (לצורך הטבות מס או הטבות אחרות) הן לחברות הנתמכות על ידי הרשות והן לחברות שאינן נתמכות על ידיה אך עוסקות במחקר ופיתוח ופועלות במדינת ישראל.

בין האישורים שניתן לקבל מהרשות לחדשנות ניתן למנות:

 • אישורי הטבות מס 

  • בקשה להכרה במו"פ לפי סעיף 20א לפקודת מס הכנסה

  • הכרה כחברת עתירת מו"פ בארץ

  • בקשה לפי חוק האנג'לים

  • אישור לעובד מדעי בשנת שבתון

 • ​הטבות אחרות

  • ​בקשה להכרה כחברת מו"פ לצורך הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב

  • בקשה להכרה כחברת מו"פ לצורך גיוס באמצעות "מימון המונים"

  • בקשה להכרה כחברת מו"פ הזכאית להטבה לצרכי הרשות לפיתוח ירושלים

  • בקשה להכרה כתאגיד עתיר ידע טכנולוגי לעניין הבאת מומחה זר בהייטק

 • ניהול ידע

  • העברת חובות וזכויות בארץ

  • העברת ייצור לחו"ל

  • בקשה להעברת ייצור לחו"ל תמורת ייצור חליפי לישראל

  • העברת ידע לחו"ל

  • מתן רישיון לא בלעדי לידע

 • השקעות

  • בקשה לשינוי בהרכב הבעלות ו/או באמצעי השליטה גורם ישראלי, גורם זר

  • בקשה להטלת שעבוד כנגד הלוואה

  • הנפקה בבורסה

  • מסלול סיוע במימון אנליזות של חברות נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב 

bottom of page