top of page

תעשיית הייצור

איקון מסלול תעשיית היצור

מו"פ בתעשיית הייצור (ייצור מתקדם)

מטרת המסלול הנה לעודד מפעלי תעשייה מוטי ייצור לקדם ולהטמיע תהליכי חדשנות טכנולוגית, באמצעות ביצוע תכניות מו"פ שמטרתן פיתוח מוצרים חדשנים, שיפור ופיתוח מוצרים קיימים או פיתוח תהליכי ייצור חדשים, וזאת במטרה לשפר פריון ולייצר בידול טכנולוגי אשר יוביל להשגת יתרונות תחרותיים בשוק המקומי והעולמי.

 

למי מיועד המסלול?

1. חברות מתעשיית הייצור (מסורתיות): תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על אחד מבין שני התנאים הבאים:

 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור מוצרים בענפי הטכנולוגיה המסורתית או בענפי הטכנולוגיה המעורבת-מסורתית (בכלל זה מזון, משקאות, טקסטיל, עור, עץ, נייר, מוצרי נפט, גומי, פלסטיק, מתכת, חומרי בניין, תחזוקת מכונות)

 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה המעורבת-עילית (בכלל זה כימיה, נשק ותחמושת, ציוד חשמלי, ייצור מכונות), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:

  •    מספר עובדי הייצור בו הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים

  •    מספר עובדי המו"פ בו הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים

2. חברות מתעשיית ייצור עילית: תאגיד תעשייתי אשר התאגד במדינת ישראל ואשר עונה על שלושת התנאים הבאים במצטבר:

 • מרבית הכנסתו נבעה מייצור תעשייתי של מוצרים בענפי הטכנולוגיה העילית (בכלל זה ייצור תרופות, מחשבים, מכשור אלקטרוני ורפואי, ייצור כלי טייס), והעונה על 2 התנאים הבאים במצטבר:

  •  במועד הגשת הבקשה מספר עובדי הייצור בתאגיד הינו לפחות 30% מכלל העובדים, אך לא פחות מ-3 עובדים

  •  במועד הגשת הבקשה מספר עובדי המו"פ בתאגיד הינו לכל היותר 10% מכלל העובדים, אך לא יותר מ-25 עובדים

מה מקבלים?

תמיכה בשיעור של 50% - 30% מהוצאות המו"פ של תכניות שאושרו (תוספת של 10% לתיקי מו"פ המבוצעות באזור פיתוח א').

הכרה בסוגי הוצאות מו"פ ייחודיות (בנוסף לסוגי ההוצאות המוכרות בתכניות המו"פ הנתמכות ע"י רשות החדשנות במסלולים אחרים) כדוגמת:

 • רכש תבניות לייצור שישולבו בהמשך בקו הייצור של החברה, בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪

 • הוצאות ישירות לפיתוח מכונות ייצור ייחודיות ולבניית אבטיפוס של מכונות אלו בהיקף תקציבי שאינו עולה על 500,000 ₪

 • הוצאה לרכישת ידע המהווה חלק אינטגרלי של תכנית המו"פ בהיקף תקציבי שאינו עולה על 250,000 ₪

 • הוצאות עבור פעילויות למסחור ושיווק תוצרי התוכנית לחו"ל, בהיקף של עד 15% מתקציבה המאושר של התכנית

 • ההטבות המפורטות להלן תקפות לתיקי מו"פ שיוגשו עד לתאריך 31.12.2020

בנוסף, חברות קטנות ובינוניות העונות לתנאי המסלול ומייצרות בארץ, זכאיות בשלושת תיקי המו"פ הראשונים המוגשים על ידן להטבות ייחודיות:

 • פטור מחובת תשלום תמלוגים

 • שיעור מענק של 50% מהתקציב המאושר

 • לאחר מיצוי תקופת הפטור מתשלום תמלוגים, חברות אלו זכאיות לשיעור תמלוגים מופחת בשיעור של 1.3%

bottom of page